Pre zriadovateľov podujatí

Vyhláška 121/2002  § 12
 
Opatrenia pri podujatiach, na ktorých
sa zúčastňuje väčší počet osôb
 
(1) Podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet
osôb podľa odseku 4, môže sa uskutočniť len v objektoch
a na miestach, ktoré sú na tieto účely určené
a ktoré spĺňajú podmienky zabezpečenia ochrany pred
požiarmi najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari.
 
(2) Usporiadať verejne prístupné podujatie v iných
objektoch možno len na základe spracovaného písomného
návrhu opatrení, ktoré posúdi okresné riaditeľstvo.
 
(3) Na podujatí, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet
osôb, zriaďuje sa protipožiarna asistenčná hliadka.
Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje usporiadateľ
podujatia, ak sa s vlastníkom objektu, kde sa má
podujatie konať, nedohodne písomne inak.
 
(4) Väčší počet osôb je viac ako
 
a) 500 osôb sústredených v nekrytých inžinierskych
stavbách, napríklad v nekrytých športových ihriskách
a amfiteátroch,
 
b) 300 osôb sústredených v prvom nadzemnom podlaží
objektu,
 
c) 200 osôb sústredených v druhom podlaží alebo
v každom ďalšom nadzemnom podlaží objektu,
d) 100 osôb sústredených v podzemnom podlaží objektu.