Varovanie obyvateľstva

Varovanie obyvateľstva

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi:

 1. "VŠEOBECNÉ OHROZENIE" - dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti,
 2. "OHROZENIE VODOU" - šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.

Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom "KONIEC OHROZENIA" - dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania. 

Varovné signály a signál "KONIEC OHROZENIA" sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. 

Kolísavým tónom sirén v trvaní dvoch minút sa počas vojnového stavu a v čase vojny vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu. 

Varovací systém sa preskúšava spravidla v druhý piatok kalendárneho mesiaca o 12.00 hod., dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. Koordináciu preskúšavania týchto systémov vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Ak zaznie signál - nastáva núdzová situácia.
Počúvajte signál a zistite pred čím Vás varuje. Počúvajte tiež hlásenie obecného (mestského) rozhlasu, rádia, TV alebo rozhlasových vozov.

Čo urobiť ?

 • podľa druhu varovného signálu :
  • vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt,
  • zostaňte doma, poprípade vstúpte do najbližšej budove

Platí to pre každého - v práci, v domácnosti, v škole. Deti zostávajú v škole, kde budú dostatočne informované. Ak Vás varovný signál zastihne v aute, opustite ho a vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt.

 • uzavrieť a utesniť okná, dvere, vetráky a podobne,
 • zapnúť rozhlas a naladiť miestnu stanicu alebo TV kanál Slovenskej televízie,
 • sledovať hlásenie miestneho rozhlasu, alebo rozhlasových vozidiel,
 • očakávajte a riaďte sa podľa ďalších informácií,
 • telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky

POZNÁMKA :
Presvedčiť sa, či vo Vašej blízkosti nie sú ohrození ľudia starí, chorí, neschopní pohybu. Postarajte sa o deti bez dozoru ! Pri akejkoľvek činnosti zachovávajte kľud a rozvahu!